Doble titulación: Máster universitario en Psicologia General Sanitaria y Máster universitario en Neuropsicología

Acceso

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma establerta en l'article 16 i 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010.

A més, de conformitat amb el que es disposa a l'Apartat 4.2 de l'Annex I del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, desenvolupat en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per accedir als estudis de Màster en Psicologia General Sanitària, es requerirà la possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 ECTS de caràcter específicament sanitari.

En relació al reconeixement d'aquests 90 ECTS de formació complementària als quals fa referència el paràgraf anterior, serà necessari que el/la sol·licitant present documentació acreditativa d'aquest requisit.

D'acord amb l'ordre ECD/1070/2013 els criteris emprats per validar els 90 crèdits sanitaris previs a la realització del Màster seran els següents:

Per als Graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:

 • Matèries bàsiques de Branca de Ciències de la Salut.
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
 • Itineraris, esments o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a la Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
 • Pràcticum quan sigui el cas.
 • TFG realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o Sanitària.
 • Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'Annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny.

Per als Llicenciats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:

 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
 • Especialitats, itineraris, opcions intracurriculars o matèries optatives de Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
 • Pràcticum quan sigui el cas.
 • Matèries vinculades Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'Annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny.
 • A més podran considerar-se com a crèdits sanitaris, els crèdits de formació complementària obtinguts en formació de postgrau que compleixi els requisits establerts en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Criteris d'admissió dels estudiants

Quan la demanda superi el nombre de sol·licitants, s'establirà una priorització entre els sol·licitants que compleixin els requisits d'accés amb els següents criteris:

 1. Expedient acadèmic, fins a 4 punts: aprovat (1p), notable (2p), excel·lent (3p), matrícula d'honor (4p)
 2. Formació específica en l'àmbit sanitari (excepte la requerida per accedir), fins a 2 punts:
  • Estudis de postgrau vinculats a C. de la Salut de més de 30 ECTS (2p)
  • Estudis de postgrau vinculats a C. de la Salut de fins a 30 ECTS (1p)
  • Estudis de postgrau vinculats a C. Socials de més de 30 ECTS (0,5p)
  • Experiència professional i/o laboral relacionada amb els continguts del Màster acreditada, fins a 2 punts: entre 1 i 3 anys (1p), més de 3 anys (2p)
 3. Coneixements d'idiomes estrangers a nivell B2 o superior: fins a 1 punt.
 4. Altres mèrits (publicacions, col·laboracions docents,…) fins a 1 punt

Relación de admitidos y excluidos

Listado de alumnado admitido y excluido